Monday, November 24, 2014

My November Top 3 Dislikes

Hi there! Hope you had a wonderful weekend, and you're having a lovely Monday! I had some photos from the weekend to share with you but since I left my camera at home, I decided to make this post. Before beginning, I want to explain that nobody got to agree with the written in this post. Everybody has his point of view and maybe most of you don't share the same feelings as me. Now to the top 3 things that everybody is crazy about, except me.

Здравейте! Надявам се уикендът Ви да е бил хубав. Имах няколко снимки от уикенда за споделяне, но тъй като си забравих фотоапарата вкъщи, реших да направя този пост. Преди да започна, искам да поясня, че никой не е длъжен да се съгласява с написаното по-долу. Всеки си има гледна точка и може би повечето от Вас не споделят същите чувства като мен. А сега към топ трите неща, по които хората са полудели, освен мен.

Saturday, November 22, 2014

Cyber Monday with Dressve.com

Happy weekend to all! I bet many of your have heard about "Black Friday", but did you know about "Cyber Monday"? Because I didn't. According to wiki "Cyber Monday is a marketing term for the Monday after Thanksgiving in the United States. The term "Cyber Monday" was created by marketing companies to persuade people to shop online.". An interesting fact is that "Cyber Monday" made its debut in 2005. It is popular not only in the U.S., but also in European countries like Germany, Ireland, Portugal and the United Kingdom. Well, in Bulgaria it's not very popular, but I guess soon it will become.

Честит уикенд на всички! Обзалагам се, че вече доста от Вас са чували за "Черен петък", но знаехте ли за съществуването на "Кибер понеделник"? Защото аз не. Според уикипедия "Кибер понеделник е маркетингов термин, с който се нарича понеделника след Деня на благодарността в САЩ. Терминът "Кибер понеделник" е създаден от маркетингови компании с цел убеждаване на клиенти да пазаруват онлайн". Интересен е фактът, че кибер понеделникът е възникнал през 2005год. Популярен е не само в САЩ, но също и в някои европейски държави като Германия, Ирландия, Португалия и Обединеното кралство. Е, в България не е особено популярен, но предполагам, че ще стане съвсем скоро.


Monday, November 17, 2014

European Theatres Night - Sofia

Happy Monday everyone! Hope your weekend was good. On Saturday 15th November Sofia joined the international initiative European Theatre Night for the second year. I went to see the performance of HaHaHa Impro Theatre with friends. It was my first impro cast and since it was absolutely improvised, it was really entertaining. Here are some photos from the event:

Честит понеделник на всички! Надявам се, че уикендът Ви е бил добър. В събота, 15 ноември, София се присъедини към инициативата Европейска Нощ на театрите за втора поредна година. Отидох да видя изпълнението на ХаХаХа Импро (от импровизация) Театър с приятели. Беше първата ми такава постановка и тъй като беше абсолютно импровизирана, доста се забавлявах. Ето малко снимки от събитието:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...